Privacy verklaring

Algemeen

VA Linda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laat VA Linda u weten welke gegevens zij verwerkt en/of verzamelt en waarom.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan VA Linda verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. VA Linda hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. VA Linda verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  VA Linda is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen VA Linda kan bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. VA Linda is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement legt VA Linda uit welke gegevens zij zal verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die VA Linda verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KVK nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die de gebruiker actief verstrekt in correspondentie
 • IP-adres van een websitebezoeker

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

VA Linda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van mijn dienstverlening
 • Het opstellen van een overeenkomst van opdracht;
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contact opnemen met bezoeker of gebruiker aan de hand van een ingevuld contactformulier. De gebruiker heeft middels het verzenden van het contactformulier actief toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Bewaartermijn

De gegevens verkregen van gebruiker worden zolang bewaard als naar de aard of inhoud van het formulier althans de overeenkomst nodig is voor volledige beantwoording dan wel afhandeling. Ook worden deze bewaard om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

VA Linda kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die VA Linda met u sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van VA Linda, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op VA Linda rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van VA Linda, sluit VA Linda een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VA Linda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt VA Linda uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden door VA Linda ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

VA Linda kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over haar dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

VA Linda maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

VA Linda maakt gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan VA Linda hiermee de website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor VA Linda geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Tracking cookies: VA Linda plaatst cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat VA Linda op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft VA Linda u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst VA Linda gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. VA Linda maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor VA Linda geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien VA Linda uw gegevens niet langer mag verwerken, dan kan dat nadelige gevolgen hebben op de dienstverlening.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien VA Linda over digitale persoonsgegevens beschikken die zij  óf met uw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die VA Linda met u heeft gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij VA Linda een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die zij van u heeft in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@va-linda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt VA Linda u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VA Linda zal zo snel mogelijk reageren, binnen vier weken, op uw verzoek.

VA Linda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

VA Linda behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzigingen op de hoogte is.

Contact

VA Linda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met VA Linda via hallo@va-linda.nl.

 

 

© 2023 | Deze website is gemaakt door Logo VA Linda footer