Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van VA Linda, gevestigd aan Herenweg 54, 1829 AH te Oudorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer; 84507365.
 2. Deze voorwaarden verstaan onder “Opdrachtgever” de partij tot wie VA Linda haar aanbiedingen richt alsmede de partij die de opdracht geeft aan VA Linda.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VA Linda en de opdrachtgever.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VA Linda, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging van VA Linda.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door VA Linda vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Gedurende de overeenkomst heeft VA Linda het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 7. Indien VA Linda niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat VA Linda het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van VA Linda zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en vervallen automatisch na 30 dagen. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mails en overeenkomsten binden VA Linda niet.
 2. De door VA Linda gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. 
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan VA Linda opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop VA Linda haar aanbieding baseert.
 4. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever per e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van VA Linda. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Annulering 

 1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, vastgestelde en overeengekomen uren maal het uurtarief van VA Linda.
 2. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Opdrachtgever is geen annuleringskosten aan VA Linda verschuldigd indien partijen zijn overeengekomen dat de bepaalde tijd overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd.
 3. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Opzegging 

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. VA Linda zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. VA Linda voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
 3. VA Linda is bevoegd om vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan. VA Linda kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 4. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan VA Linda afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. VA Linda is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 5. VA Linda heeft het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
 6. VA Linda kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines en/of garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
 7. VA Linda zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan VA Linda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VA Linda worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan VA Linda zijn verstrekt, heeft VA Linda het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door VA Linda voorgeschreven specificaties.
 4. Indien de opdrachtgever aan VA Linda informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele schade die hieruit voortkomt is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever vrijwaart VA Linda voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. De opdrachtgever dient VA Linda alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren. De opdrachtgever is gehouden VA Linda onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 8. Wijziging factuuradres of verhuizing 

 1. Indien de opdrachtgever verhuist en/of als het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de email aan VA Linda mede te delen. 

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VA Linda zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VA Linda de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal VA Linda daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 10. Opleveringstermijn 

 1. Alle door VA Linda genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. VA Linda spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.
 2. VA Linda is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is VA Linda gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens VA Linda. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VA Linda.

Artikel 11. Prijzen en tarieven

 1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
 2. VA Linda heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden
 3. VA Linda is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dit niet toerekenbaar is aan VA Linda, dat in redelijkheid niet van VA Linda mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. 

Artikel 12. Facturatie en betaling

 1. a. Facturatie voor werkzaamheden op basis van een abonnement geschiedt maandelijks. Abonnementen worden per de 1e van de maand vooruit gefactureerd.
  b. Facturatie voor werkzaamheden op basis van een strippenkaart geschiedt direct bij aanschaf van een strippenkaart.
  c. Facturatie van uurtje factuurtje geschiedt na afloop van de maand op basis van daadwerkelijke bestede uren. 
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. VA Linda zal openstaande facturen onder de aandacht brengen via twee herinneringen en een laatste aanmaning. Indien de betaling na de aanmaning alsnog in gebreke blijft dan is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan VA Linda verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 6. VA Linda kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan VA Linda verschuldigde bedragen betaald heeft.
 7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logos, ontwerpen, e.d., hierna te noemen werk , die VA Linda in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij VA Linda of bij haar licentiegever(s).
 2. VA Linda verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens VA Linda heeft voldaan.
 3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij VA Linda of bij haar licentiegever(s).
 4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
 5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van VA Linda, dan heeft VA Linda het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die VA Linda daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij VA Linda voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 7. VA Linda is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft VA Linda het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.

Artikel 14. Onderzoek naar het bestaan van rechten 

 1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan VA Linda ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. 

Artikel 15. Klachten 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan VA Linda kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VA Linda in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan zal VA Linda de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal VA Linda slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
 4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 5. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever contact opnemen met hallo@va-linda.nl of 06-22105356.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding 

 1. VA Linda is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
  a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  b. na het sluiten van de overeenkomst VA Linda ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
  e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
 2. Voorts is VA Linda bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van VA Linda op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VA Linda de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. VA Linda behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring 

 1. VA Linda kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
  b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. VA Linda is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart VA Linda tegen alle aanspraken ter zake.
 3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. VA Linda is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
 4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan VA Linda niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 5. VA Linda is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 6. VA Linda is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van VA Linda, maakt.
 8. VA Linda kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 9. VA Linda is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.
 10. Iedere aansprakelijkheid van VA Linda voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 11. Indien VA Linda aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VA Linda beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VA Linda gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens VA Linda, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18. Overmacht 

 1. Van overmacht aan de zijde van VA Linda is onder andere sprake indien VA Linda verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens VA Linda de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door VA Linda zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van VA Linda ten gevolge waarvan VA Linda haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover VA Linda ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VA Linda gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VA Linda gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VA Linda zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VA Linda niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20. Niet-overname personeel 

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van VA Linda gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is bij VA Linda of die door VA Linda is ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te laten werken. Indien VA Linda toestemming geeft voor het bovengenoemde, dan kan VA Linda daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een geldsom. 

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VA Linda worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VA Linda gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat VA Linda zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Contactgegevens
VA Linda
1829 AH Oudorp

hallo@va-linda.nl
www.va-linda.nl
06-22105356

IBAN: NL89 KNAB 0412 9689 16
KvK-nummer: 84507365
BTW-id: NL002953889B56

© 2023 | Deze website is gemaakt door Logo VA Linda footer